Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest  metodą nauczania dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Celem terapii jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno – motorycznych dziecka w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej.

Terapeuta pedagogiczny pracuje z dziećmi w różnym wieku, u których zdiagnozowano dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię i inne deficyty percepcyjne.

Terapeuta w trakcie terapii dziecka w wieku przedszkolnym, dzięki metodom pracy, pomaga mu osiągnąć dojrzałość szkolną. Przygotowuje dziecko do pójścia do szkoły. W czasie prowadzonych zajęć, wykorzystywane są ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające umiejętności manualne, koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję słuchową i wzrokową, koncentrację uwagi i kompetencje poznawcze.
Podobne metody i rodzaje ćwiczeń wykorzystywane są również w pracy
z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą, które mają problemy w opanowaniu płynnego czytania, poprawnego pisania oraz biegłego liczenia. Dzieci te
w konsekwencji napotykają na trudności w szkole i gorzej sobie radzą niż ich rówieśnicy  pomimo podobnego potencjału poznawczego. W ramach terapii terapeuta pedagogiczny we współpracy z fizjoterapeutą prowadzi terapię ręki mającą na celu poprawę motoryki małej  oraz trening graficzny.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest i dobierana dla każdego dziecka
w sposób indywidualny, na podstawie zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając jego możliwości i predyspozycje. Odbywa się minimum raz
w tygodniu. W zależności od psychofizycznych możliwości dziecka zajęcia są realizowane
w małych grupach (2-4 os.) lub indywidualnie.